આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Wednesday, 18 September 2013

♥ FAMOUS PERSONS AND THEIR NICK NAMES [1] ♥

1. Father of Nation : Mahatma Gandhi

2. Iron man of India : Vallabhbhai
Patel

3. Lokmanya : Bal Gangadhar Tilak

4. Nightingale of India : Sarojini
Naidu

5. Kaviguru : Rabindranath Tagore

6. Frontier Gandhi : Khan Abdul
Ghaffar Khan

7. Sahid-e-Azam : Bhagat Singh

8. Birdman of India : Salim Ali

9. Grand Old man of India : Dadabhai
Naoroji

10. Deshbandhu : Chitta Ranjan Das

11. Loknayak : Jayaprakash Narayan

12. Missile man of India : A. P. J.
Abdul Kalam

13. Missile woman of India : Tessy
Thomas

14. Gurudev : Rabindranath Tagore

15. Chachaji : Jawaharlal Nehru

16. Netaji : Subhash Chandra Bose

17. Father of Indian nuclear
programme : Homi J.Bhabha

18. Father of Indian space program :
Vikram Sarabhai

19. Father of Indian cinema :
Dadasaheb Phalke

20. Father of Indian constitution :
Bhimrao Ramji Ambedkar

21. Father of Green Revolution in
India : M. S. Swaminathan

22. Lion of Punjab : Ranjit Singh

23. Napoleon of India : Samudragupta

24. Payyoli Express : P.T. Usha

25. Man of Peace : Lal Bahadur
Shastri

26. Mahamana : Madan Mohan
Malaviya

27. Hockey Wizard : Dhyan Chand

28. Hryana Hurrican : Kapil Dev

29. Little Master : Sachin Tendulkar

30. Adi Kavi : Valmeeki

31. Tiger Mysor : Tipu Siltan

32. Waterman of India : Rajendra

Singh
33. Flying Sikh : Milkha Singh

34. Metro man of India : E.
Sreedharan

No comments:

Post a Comment