આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Wednesday, 18 September 2013

♥SOME USEFUL FULL FORMS ♥

ADIDAS–All Day I Dream About
Sports

NASA–National Aeronautics Space
Administration

ISRO–Indian Space Research
Organisation

KML–Keyhole Markup Language is a
language

scheme based on the Extensible
Markup Language.
It’s released recently by google to
view google maps.

Computer–Commonly Operating
Machine
(Particularly Used for Technology
Entertainment and Research)

APJ Abdul Kalam–Avul Pakir
Jainulabdeen Abdul
KalamInspirational words of
Dr.A.P.J.Abdul Kalam
( knwme.wordpress.com)

ICICI–Industrial Credit and
Investment Corporation
of India

HDFC–Housing Development Finance
Corporation

Virus–Vital Information Resources
Under Seize.

PSD–Photoshop Document
(Photoshop Standard
Document) PSD Logo

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

♥ List of Some Programming Based
Full Forms ♥

AJAX–Asynchronous JavaScript and
XML

Oracle–Oak Ridge Automatic
Computer and Logical Engine

RDBMS–Relational DataBase
Management System

SQL–Structured Query Language

XML–Extensible Markup Language

PERL–Practical Extraction and
Report Language

PHP–Hypertext Preprocessor (before
it was Personal Home Page )

ASP–Active Server Pages

ASPX / ASP.NE T–Active Server
Page Extended

API–Application Programming
Interfaces

HTML–HyperText Markup Language
(DHTML/ HTML both are same)

XHTML–Extensible HyperText
Markup Language

CSS–Cascading Style Sheets

ASCII–American Standard Code for
Information Interchange

List of Some Technology Based Full
Forms

GPRS–General Packet Radio Service
(GPRS Core Network)

3G–Third Generation

GPS–Global Positioning System

UMTS–Universal Mobile

Telecommunications System (UMTS)

HSDPA–High- Speed Downlink
Protocol Access

GSM–Global System for Mobile
Communications
(GSM)

EDGE–Enhanced Data rates for GSM
Evolution (edge org)

IMEI–International Mobile Equipment
Identity
(dial *#06# to know your mobile IMEI
number) (Track IMEI)

IVRS–Interactive Voice Response
System

CDMA–Code Division Multiple
Access

RAM–Random Access Memory

ROM–Read Only Memory

MIME–Multipurpose Internet Mail
Extensions

SMTP–Simple Mail Transfer Protocol
(SMTP Website)

IMAP–Internet Message Access
Protocol (IMAP Website)

HTTP–Hypertext Transfer Protocol

WWWC / W3C–World Wide Web
Consortium (W3schoolwebsite )

DNS–Domain Name System

♡ List of Some Multimedia Based Full
Forms (EXTENSIONS) ♡

3GP- 3RD GENERATION PROTOCOL

AAC- ADVANCED AUDIO CODEC

AC3- DOLBY DIGITAL SOUND FILE

AIFF- AUDIO INTERCHANGE FILE
FORMAT

AMR- ADOPTIVE MULTI RATE

AWB- ADOPTIVE MULTI RATE
WIDEBAND

AVI- AUDIO VIDEO INTERLEAVED

CDA- COMPACT DISK AUDIO

DLL- DYNAMIK LINK LIBRARY

DVD-DIGITAL VIDEO DISK

EXE- EXECUTABLE FORMAT

FLAC- FREE LOSSLESS AUDIO CODEC

FLV- FLASH LIVE VIDEO

GIF- GRAPHICS FORMAT

JAD- JAVA APPLICATION
DEVELOPMENT

JAR- JAVA ARCHIVE

MIDI- MUSICAL INSTRUMENT  DIGITAL INTERFACE

MMF- MUSIC MOBILE FORMAT

MP2- MPEG AUDIO LAYER 2

MP3- MPEG AUDIO LAYER 3

MP4- MPEG LAYER 4

MPEG- MOTION PICTURE EXPERTS
GROUP

PDF- PORTABLE DOCUMENT FORMAT

PNG- bb NETWORK/NEW GRAPHICS

RM- REAL MEDIA

SIS- SYMBIAN INSTALLATION
SOURCE

SWF- SHOCK WAVE FLASH

VCD- VIDEO COMPACT DISK

VOB- VIDEO OBJECT

WAV- WAVEFORM PCM AUDIO

WMA- WINDOWS MEDIA AUDIO

ZIP- ZONE IMPROVEMENT PLAN

No comments:

Post a Comment