આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.બ્લોગથી મને લેશમાત્ર આવક નથી.જેની નોંધ લેશો.

Tuesday, 15 October 2013

♣ શું આ તમે જાણો છો? ♣


♥If the statue of a person on a
horse has both front legs in the air,
the person died in battle;
♥If the horse has one front leg in
the air, the person died as a result
of wounds received in battle;
♥If the horse has all four legs on
the ground, the person died of
natural causes.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિના આગળના બે પગ ઊંચા હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર યુદ્ધમાં શહીદ થયા હોય.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિનો એક પગ
ઊંચો હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર યુદ્ધમાં ઇજા થઇને અથવા ઘાયલ થઇને મૃત્યુ પામ્યા હોય.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિના બંને પગ
નીચા હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર
કુદરતી કારણોસર મૃત્યુ પામ્યા હોય.

1 comment: