આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Tuesday, 15 October 2013

♣ શું આ તમે જાણો છો? ♣


♥If the statue of a person on a
horse has both front legs in the air,
the person died in battle;
♥If the horse has one front leg in
the air, the person died as a result
of wounds received in battle;
♥If the horse has all four legs on
the ground, the person died of
natural causes.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિના આગળના બે પગ ઊંચા હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર યુદ્ધમાં શહીદ થયા હોય.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિનો એક પગ
ઊંચો હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર યુદ્ધમાં ઇજા થઇને અથવા ઘાયલ થઇને મૃત્યુ પામ્યા હોય.
♠જે ઘોડેસવાર સાથેની ઘોડાની મૂર્તિના બંને પગ
નીચા હોય તે ઘોડેસવાર- મહાવીર
કુદરતી કારણોસર મૃત્યુ પામ્યા હોય.

1 comment: