આ બ્લોગમાં વર્તમાનપત્રો, મેગેઝિનો, વિકીપીડીયા,GK ની વેબસાઇટો, વગેરે માધ્યમોનો સંદર્ભ તરીકે ઉપયોગ કરવામા આવેલ છે જે માટે સૌનો હ્રદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરુ છુ.

Saturday, 21 September 2013

♥ FAMOUS PERSONS AND THEIR NICK NAMES [2]♥

1. Bengali Tiger =>> Bibin Chandra Pal

2. Punjab Lion, Punjab Kesari =>> Lala Lajpat Rai

3. Sher- e -Punjab =>> Ranjit Singh

4. Lion of Kashmir =>> Sheikh
Mohammed Abdullah

5. Mysore Tiger =>> Tippu Sultan

6. Bard of Avon =>> William
Shakespeare

7. Sage of Kanchi =>> Sankaracharya

* 8. Bird man of India =>> Salim Ali

9. Maratha Kesari =>> Bal Gangadhar
Tilak

10. Bapu =>> Gandhiji

11. Babuji =>> Jagjeevan Ram

12. Indian Machiavelli =>> Chanakya

13. Indian Napoleon =>> Samudragupta

14. Indian Bismarck =>> Sardar
Vallabhai Patel

15. Indian Shakespeare =>> Kalidasa

16. Deenabandhu =>> C.F Andrews

17. Deshabandhu =>> C.R Das

18. Who is known as Prince of Beggars
=>>Madan Mohan Malaviya

19. Who is known as Prince of Patriots =>>Subash Chandra Bose

20. Who is known as prince of Martyrs=>>Bhagat Singh

21. Who is known as prince of Builders=>>Shahjahan

22. Who is known as prince of Pilgrims=>>Hiuen Tsang

23. Who is known as prince of
Autobiography=>> Babur

24. Who is known as prince of Money
Makers=>> Muhammad bin Tughlaq

25. Who is known as prince of Pilgrims =>>Hiuen Tsang

26. Who is known as Grand old man of Indian Journalism =>> Tushar Kanti Ghosh

27. Man of Destiny =>> Napoleon
Bonaparte

28. Andhara Kesari =>> T. Prakasam

29. Lok Nayak =>> Jayaprkash Narayan

30. Father of Medicine =>> Hippocrates

31. Lady with the lamp =>> Florence
Nightingale

32. Poet's Poet =>> Edmund

No comments:

Post a Comment